Karta Praw Pacjenta

2018-12-18 08:49:23

Karta Praw Pacjenta z RZS. Zobacz do czego masz prawo.


Prawa pacjenta to zbiór praw, zawartych między innymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Są to ogólne prawa pacjenta, obejmujące wszystkich korzystających z opieki zdrowotnej. Brakuje w nich jednak szczegółowych punktów, istotnych z punktu widzenia konkretnej grupy chorych. Dlatego we współpracy z ekspertami kampanii RZS Porozmawiajmy stworzyliśmy Kartę Praw Pacjenta z Reumatoidalnym Zapaleniem Stawów.


Stworzona w ramach kampanii RZS Porozmawiajmy „Karta Praw Pacjenta” to przegląd najważniejszych praw chorego, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb pacjenta

oraz specyfiki choroby, jaką jest RZS. W Karcie znajdziecie, zarówno konkretne zapisy np. dotyczące dostępnych możliwości leczenia Reumatoidalnego Zapalenia Stawów rekomendowanych przez EULAR (Europejską Ligę Przeciw Reumatyzmowi) jak i prawa uniwersalne, takie jak równy dostęp do opieki medycznej, tajemnicy lekarskiej, prawo do świadczeń publicznych czy wyboru miejsca, w którym chcemy być leczeni.

Pacjent ma prawo pytać lekarza prowadzącego o swój aktualny stan zdrowia, o prognozy na przyszłość i możliwe konsekwencje. Wszelkie decyzje dotyczące stanu zdrowia, w tym doboru leków i terapii powinny opierać się na wspólnej decyzji pacjenta i lekarza.

Rozpoznanie, jak i wybór sposobu leczenia, powinny być oparte o przyjęte w Europie rekomendacje Europejskiej Ligi Antyreumatycznej, które opracowane przez wybitnych ekspertów stanowią zbiór zasad prowadzących do optymalizacji leczenia i wypośrodkowują korzyści i ewentualne powikłania. W ich stosowaniu pacjent powinien zostać potraktowany indywidualnie, a udzielane świadczenia medyczne powinny być uzależnione od okoliczności

i stanu jego zdrowia – komentuje dr n. med. Małgorzata Tłustochowicz, reumatolog, współautorka Karty.


„Karta Praw Pacjenta” to inicjatywa wielu osób i instytucji: Stowarzyszenia „3majmy się razem”, Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej oraz organizatorów kampanii RZS Porozmawiajmy.

Treść merytoryczną dotyczącą diagnostyki i leczenia opracowała dr n. med. Małgorzata Tłustochowicz specjalista reumatolog z Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie.  Za część dotyczącą regulacji prawnych odpowiedzialna była dr hab. Dorota Karkowska, specjalizująca się w prawach pacjenta.

Wierzymy, że dzięki karcie pacjenci poznają dokładniej swoje prawa, będą wiedzieć więcej, co w konsekwencji przyczyni się do poprawy jakości leczenia i stanu ich zdrowia.

Pełna wersja karty: „Karta Praw Pacjenta”